Voorwaarden

Inschrijfgeld

  1. Inschrijven gaat via de website www.inschrijven.nl. Mocht u onverwachts niet kunnen deelnemen aan het evenement, dan kunt u tot een maand van te voren uw inschrijfgeld terug krijgen. Stuur dan een e-mail naar info@lopwahlos.nl en wij handelen dit verder met u af.
  2. Mocht het evenement door uitzonderlijke omstandigheden niet door gaan op 9 september, dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Kleedruimte en achterlaten spullen
Er is gelegenheid voor alle deelnemers om zich om te kleden bij Witkamp Laren (ter plekke wordt duidelijk aangegeven waar dit mogelijk is). Je kunt daarbij je spullen ook achterlaten in de kleedruimte. Dit is echter wel op eigen risico. Er wordt niet gewerkt met een bewaakte garderobe waar tassen ingeleverd kunnen worden.

Eigen risico, portretrecht en persoonsgegevens
Voor de voorwaarden rondom eigen risico en portretrecht verwijzen we u naar de algemene voorwaarden die bij diverse hardloopevenementen wordt gehanteerd en hieronder zijn vermeld.

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle mogelijke schadesoorten, daaronder begrepen gevolgschade van de deelnemer vanwege (blijvend) letsel en schade van nabestaanden ten gevolge van het overlijden van de deelnemer.
  2. De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade door hem of haar toegebracht, en dient daartoe verzekerd te zijn middels een aansprakelijkheidsverzekering volgens de gebruikelijke condities met afdoende dekking.
  3. De deelnemer vrijwaart de Organisator tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolgen van de deelname van Deelnemer aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor dergelijke schadeclaims

Portretrecht
Door deelname aan het Evenement verklaart de Deelnemer zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van dienst portret, lichaam en/of lichaamskenmerken door de Organisator of een door de Organisator aangewezen derde, ten behoeve van promotie van Evenementen van Organisator, waarbij de Deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar wanneer dit plaatsvindt. De Organisator noch de eventuele derde aan wie de Organisator toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd.

 

Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijke of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.